Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

1971 г. Конституция на Народна Република България

Конституцията на Народна република България от 1971 г., наричана още Живковска конституция, е приета на 18 май 1971 г. от 5-то Народно събрание.

Решението за приемане на нова Конституция е мотивирано в партийните документи на Българската комунистическа партия с несъответствия между конституцията и практиката. През март 1968 г. 5-то Народно събрание избира комисия за изработването на нов основен закон. Проектът е готов през март 1971 г. и след "всенародно" обсъждане е гласуван на референдум, проведен на 16 май 1971 г. На 18 май 1971 г. Народното събрание провъзгласява приемането на новата Конституция. Конституция утвърждава идеологизацията на цялостния обществен, икономически и духовен живот на основата на презумпцията за "изграждане на развито социалистическо общество".

(от 15 ноември 1990 г. заглавието е променено – Конституция на Република България).

  • Конституция на Народна Република България, приета от V-то Народно събрание, обн., ДВ, бр. 39 от 1971 г., изм., бр. 6 от 1990 г., изм. и доп., бр. 29 от 1990 г., в сила от 10.04.1990 г., изм., бр. 87 от 1990 г., бр. 94 от 1990 г., изм. и попр., бр. 98 от 1990 г., отм., бр. 56 от 1991 г.,
  • източник: Народно събрание