Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

VII ВНС – пленарни дискусии по проекта на Конституция на България – трето гласуване

Стенограма от 174-то заседание на VII ВНС, Трето четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 1 – чл. 62 (155 – 224 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 175-то заседание на VII ВНС, Трето четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 63 – чл. 134 (225 – 275 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 176-то заседание на VII ВНС, Трето четене на проекта за Конституция на България, гласувани: от чл. 135 до Преходни и заключителни разпоредби и предложения по чл. 3, чл. 97, ал. 3, чл. 98, ал. 4 (1 – 50 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 177-мо заседание на VII ВНС, Трето четене на проекта за Конституция на България, гласувани: от чл. 135 до Преходни и заключителни разпоредби и предложения по чл. 71, чл.163, проектът е гласуван като цяло (51 – 81 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 180-то заседание на VII ВНС, приемане на проекта за Конституция на Република България – подписване на Конституцията (1 – 41 стр.), източник: Прегледай.