Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система

 

 

Проектът "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система" е разработен от Центъра за модернизиране на и Съюза на юристите в България. Инициативата е пряко свързана с целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА". Проектът адресира цел 1 на процедурата и надгражда постигнатото в сферата на гражданския контрол върху реформата в съдебната власт с проект Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система (Договор № BG05SFOP001-3.003-0029-C02/05.09.2917), чрез повече прозрачност и участие на активни НПО да се повиши доверието в съдебната система.  

Ролята на НПО сектора за реформиране и развитие на Съдената система най-успешно се реализира с предоставянето на независима, извън системата, експертиза по важни за системата теми и комуникиране с широката общественост на резултатите от анализи и оценки, които допринасят за повишаване на доверието в системата. Проектното предложение предвижда:

сформиране на Коалиция от НПО, работещи в областта на правосъдието;

създаване на виртуална платформа за споделяне и диалог на членове ѝ и нейното използване за създаване на база данни за НПО по отношение на развитието на съдебната система в това число с включване на анализи, оценки и други документи;

извършване на най-малко 3 анализа на „провалили“ се дела;

най-малко 3 анализа на прилагането на препоръки от международни институции към Ссъдебната система измерване и представяне на индекс за интегритет на Съдебната система по методиката по предходния проект за 2019 г. -2020 г. с привличане към процеса на нови организации, както е предвидено в изпълнявания в момента проект.

Проектът ще адресира интереса на неправителствените организации, работещи в сферата на правосъдието, професионалните организации на магистрати и работещите в сферата на съдебната система и правосъдието, както и органите на съдебната и изпълнителната власт.

 

 

Проектът "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“  е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г. и се изпълнява от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.