Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Конституционен контрол на Третата поправка на Конституция на Република България

Искане от Пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционността на § 6, т. 1 от Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, с който е създадена нова ал. 4 на чл. 129 (ДВ, бр. 27 от 2006 г.), източник: Прегледай.
Пълна информация за конституционно дело № 6 от 2006 г., Конституционен съд, източник: Прегледай.
Решение № 7 от 13.09.2006 г. на Конституционния съд на Република България по к. д. № 6/2006 г., източник: Прегледай.