Стенограма от 16 извънредно заседание на Народното събрание