Протокол от заседание на КИКБ

Протокол от заседание на КИКБ, приложени предложения, във връзка с обсъждане на глава осма от проекта "Местно самоуправление и местна администрация" с приложени предложения, във връзка с обсъждане на глава девета от проекта "Конституционен съд"
Текст
Оригинал