Приложение към Протокол от заседанието на КИКБ, проведено на 30.05.1991 г.

Приложение към Протокол от заседанието на КИКБ, проведено на 30.05.1991 г., Предложения от народни представители и граждани по проекта за първо четене на Конституция на Република България
Текст
Оригинал