Анализ и оценка на напредъка по изпълнение на препоръките на 5 европейски прокурора в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка

Настоящият доклад има за цел да анализира и оцени напредъка по изпълнение на препоръките на 5 европейски прокурора в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка, извършен със съдействието на Службата на Комисията за подкрепа на структурните реформи във връзка с реформата на прокуратурата. 

Докладът от мисията на европейските прокурори (2016 г.) и неговите препоръки (съвети), част от препоръките в Доклада за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка (2017 г.), поражда и сериозни въпроси по въвеждането и прилагането и на ключови препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа и други международни институции във връзка с независимостта и безпристрастността на магистратите.

 

Доклад дейност 3.3:         Анализ и оценка на напредъка по изпълнение на препоръките на 5 европейски прокурора в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Център за модернизиране на политики " и сдружение "Съюз на юристите в България "и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление”.