Актуализирана пътна карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с РМС 268 от 09 май 2019 г

Актуализирана пътна карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с РМС 268 от 09 май 2019 г